Obor telekotelekomunikace manažerské simulátory - simulacemunikací prochází v poslední době mnoha změnami. Deregulace trhu přivádí novou konkurenci, vytváří tlak na snižování cen a erozi marží. Připravuje se (září 2013) tendr na nové licence LTE, které budou vyžadovat další investice v nejistém tržním prostředí. Stávající zákazníci jsou zkušenější a vyžadují kvalitní produkty a péči. Změnit operátora je dnes snadnější, navíc bez ztráty telefonního čísla. Dlouhodobé investice do produktů s přidanou hodnotou nepřinesly požadované zisky, které by dokázaly kompenzovat klesající marže jako důsledek konkurenčního boje. Nedávné zavedení tzv. flat tarifů vytvořilo ještě větší tlaky na snižování nákladů a zvyšování efektivity fungování telekomunikačních firem. Neexistuje dnes společnost, která by každý rok nerozbíhala opětovné restrukturalizační projekty a nesnižovala počet svých zaměstnanců.

Mezi nejčastější otázky, které dnes management telekomunikačních firem řeší, patří:

-          Jak se bude vyvíjet trh po vstupu nového operátora

-          Jaký bude mít dopad rozmach tzn. virtuálních operátorů na cenovou hladinu a tržní podíl

-          Jakou reakci zákazníků způsobí zavedení nového tarifu, bude to mít vliv na zvyšování výnosů, nebo dojde ke kanibalizačnímu efektu u produktů stávajících

-          Jak udržet či zvýšit zákaznickou spokojenost za existence tlaků na snižování nákladů včetně retenčních a akvizičních

-          Jak optimalizovat firemní procesy s cílem poskytovat výstupy rychleji a levněji

-          Kde nacházet úspory a jak dělat některé činnosti nově a efektivněji

-          Jak úsporněji vytěžovat zaměstnance a optimalizovat jejich nasazení ve směnách

 V praxi se nejčastěji při řešení těchto otázek využívá Excel. Nevýhodou Excelu je ovšem to, že nahlíží na daný problém staticky a svádí k zjednodušujícímu, lineárnímu myšlení. Náš reálný svět je ovšem svou povahou dynamický, neustále se mění a mezi našimi rozhodnutími a důsledky těchto rozhodnutí je často výrazné zpoždění. Nesmíme rovněž zapomenout na zpětné vazby, kdy naše zamýšlené rozhodnutí ovlivní stav, ve kterém jsme se původně rozhodovali.

Telekomunikačnímu odvětví se věnujeme dlouhodobě, níže uvádíme krátká shrnutí vybraných projektů:

Projekt: Spokojenost zákazníků mobilního operátora

Projekt: Simulátor ekonomického dopadu zavedení cenových balíčků pro mobilního operátora

Projekt: Plánování směn v prodejnách podle poptávky vyvolané marketingem