Problém: Ověřte správnost strategie uvádění nového výrobku na trh, zjistěte hlavní faktory ovlivňující "úspěch" výrobku, vytvořte model umožňující predikce CASH-FLOW.

manažerský simulátor

manažerský simulátor

Obrázek 1 - Příklad výstupu a vstupu simulátoru, nastavení scénářů

Řešení: V průběhu tvorby dynamického modely byly identifikovány hlavní faktory ovlivňující úspěšnost produktu při vstupu na trh. Model umožnil simulaci nepřeberného množství scénářů a následné výstupy byly využity při ověřování původní strategie uvedení výrobku na trh. Po ukončení projektu zůstává model majetkem klienta a po zaškolení dotyčných pracovníků může docházet k následnému "inhouse" vývoji modelu a jeho využití v dalších projektech.