Farmaceutický průmysl - manažerská simulace

Farmaceutický průmysl je vzhledem k potřebě vysokých investic, jejich často nejasné návratnosti, dlouhým zpožděním a obecné obezřetnosti registračních a kontrolních autorit v kombinaci s konzervativním přístupem medicíny naším tradičním klientem - od simulací procesu selekce vhodných molekul a sloučenin, po uvádění produktů na trh a dynamiky přijímání nových léčiv.

Uvědomujeme si, že naše dnešní problémy jsou důsledkem včerejších rozhodnutí a tak se snažíme rozhodovat co nejlépe a nejodpovědněji. Běžnou součástí denní praxe je počítač a v něm tabulkový kalkulátor. Mnozí z nás vytvářejí modely budoucího stavu věcí, testují nejrůznější scénáře a předkládají s nejčistšími úmysly výsledky analýz nadřízeným. Zde se ale ptáme, zda jsou naše modely dostatečně věrným obrazem skutečnosti. Tabulkový kalkulátor umožní statickou analýzu problému, svět kolem nás se ale mění v čase, mění se vztahy i charakter jeho prvků, je svou povahou dynamický. Všem je známo, že mezi rozhodnutím a důsledky je často výrazné zpoždění. Než získá nováček zkušenosti, než dorazí zboží, než vyvineme nové léčivo, než mu lékaři a pacienti začnou věřit, než se naučíme pracovat s novým programem, než dojde ke skutečnému  přijetí nového nařízení… Tato skutečnost je v tabulkových procesorech nutně zjednodušena nebo opomíjena. Možnost komunikace úvah a výsledků je také omezená. Zejména u složitějších modelů je výsledkem práce tabulka či tabulky, v nichž se v lepším případě vyzná pouze její tvůrce. Úvahy založené na statické reprezentaci světa nezohlední měkké faktory (nálada, loajalita, kvalita atp.). Víme, že vliv těchto faktorů je v realitě velmi významný. Ve statických modelech (např. Excelu) ale zcela chybí a tím je jim přisouzena nulová důležitost.

Projekt: Uvedení nového léčiva na trh

Projekt: Psychiatrická farmakogenomika