Problém: Společnost stojí před rozhodnutím, zda je výroba džusů v papírových obalech z hlediska budoucího hotovostního toku perspektivní. Společnost určila, že simulátor musí obsahovat následující měnitelné parametry, které jsou rozděleny do  třech základních skupin:

(a)  Objednávky

(b) Suroviny

(c)  Náklady

Pro zjištění potřeby kapitálu má být vytvořen fiktivní neomezený kontokorentní účet. Tzn. výroba začíná bez vlastních finančních prostředků. Dalším důvodem  pro toto řešení je potřeba zahrnutí nákladů na kapitál do výsledku hospodaření.

Hlavními výstupy simulace mají být:

(a)  Provozní výsledek

(b)  Potřeba peněžních prostředků

Řešení: Pro management byl vytvořen manažerský simulátor, který obsahuje všechny požadované funkce.

  manažerská simulace

Obrázek 1 - Ukázka uživatelského rozhraní manažerského simulátoru

Objednávky

V jednotlivých skupinách byly voleny následující faktory:

- Struktura vyráběných produktů

- Objem objednávek

- Jednicové náklady

- Cena

- Splatnosti pohledávek

- Objem nedobytných pohledávek

manažerská simulace

Obrázek 2 - Uživatelské rozhraní - objednávky

Suroviny

V našem případě se jedná o koncentrát pomerančové šťávy 1 a 2, koncentrát jablečné šťávy, aromatické přísady a vodu. Mezi materiál patří obal, uzávěr, karton, lepidlo, peroxid vodíku, etiketa a balící fólie. Hodnoty vlevo indikují dosavadní stav dané veličiny a hodnoty vpravo volenou hodnotu v průběhu simulace.

-         Pořizovací lhůta dodávky

-         Cena za jednotku

-         Splatnost závazků ve dnech

Jednotlivé faktory jsou přičleňovány ke druhům surovin a materiálů:

manažerská simulace

Obrázek 3 - Uživatelské rozhraní - suroviny

 Panel rozhodnutí „Náklady“ obsahuje následující faktory:

 - Osobní náklady v členění na mzdové a odvody

- Výrobní náklady, členěné na služby a energii

- Úroky na fiktivním bankovním účtu

Zde se projevuje jisté zjednodušení modelu proti skutečnosti, neboť nepracujeme s řadou ostatních nákladových faktorů, jakými mohou být např:

- kursové vlivy

hmotný a nehmotný investiční majetek

manažerská simulace

Obrázek 4 - Uživatelské rozhraní - náklady

Číselné výstupy ze simulátoru jsou umístěny na hlavním panelu (orientační rozvaha, tvorba a rozdělení zisku a výkaz cash flow) a v tabulkovém procesoru (rozvaha, tvorba a rozdělení zisku, výkaz cash-flow v plném simulovaném rozsahu). Dalšími výstupy jsou grafy, zobrazující následující průběhy:

- Graf 1 – Hospodářský výsledek a peněžní prostředky

- Graf 2 – Prodeje a pohledávky

- Graf 3 – Zásoby surovin v kg a materiálu v ks

- Graf 4 – Zásoby surovin a materiálu v tis. Kč

- Graf 5 - Úroky

manažerská simulace

Obrázek 5 - Uživatelské rozhraní - výstup - hospodářský výsledek a CASH-FLOW

Simulátor prostřednictvím  dynamické simulace pomáhá manažerům nalézt odpovědi na otázky, které nelze získat pomocí jiných (byť sofistikovaných), statických metod.

Pro simulaci byla data upravena ze skutečných, aby bylo zachováno obchodní tajemství. Poměrově odpovídají skutečnosti.

Ve výše uvedeném zadání budeme simulovat následující scénáře. Scénáře popisujeme v členění

a)     popis scénáře

b)    výsledek simulace

c)     interpretace

Scénář č. 1

Jaký bude výsledek hospodaření a potřeba provozního kapitálu při současných zjištěných hodnotách všech vstupních veličin a faktorů?

Rok

Hospodářský výsledek

Potřeba kapitálu

2010

-1 046 000

14 150 000

2011

-1 043 000

15 816 000

       Simulovaná výroba je neperspektivní.

Scénář č. 2

Jaký bude výsledek hospodaření a potřeba provozního kapitálu při současných zjištěných hodnotách všech vstupních veličin a faktorů, bez plateb leasingových splátek?

Rok

Hospodářský výsledek

Potřeba kapitálu

2010

6 430 000

6 674 000

2011

7 377 000

- 80 000

      Z dlouhodobého hlediska je simulovaná výroba perspektivní.  V případě, že výrobní prostředky nebudou zcela opotřebovány.

Scénář č. 3

Jaký bude výsledek hospodaření a potřeba provozního kapitálu při současných zjištěných hodnotách všech vstupních veličin a faktorů, při získání vyššího podílu na trhu, představující zvýšení objednávek u 100% pomerančového džusu o 25%?

Rok

Hospodářský výsledek

Potřeba kapitálu

2010

-482 000

13 372 000

2011

-492 000

15 151 000

      Zlepšení není významné.

Scénář č. 4

Jaký bude výsledek hospodaření a potřeba provozního kapitálu při současných zjištěných hodnotách všech vstupních veličin a faktorů, při získání vyššího podílu na trhu, představující zvýšení objednávek u 100% jablečného džusu o 20%?

Rok

Hospodářský výsledek

Potřeba kapitálu

2010

1 769 000

11 956 000

2011

2 124 000

10 349 000

      Pokud je to možné z marketingového hlediska, tento scénář umožňuje vytvoření kladného hospodářského výsledku.

Scénář č. 5

Jaký bude výsledek hospodaření a potřeba provozního kapitálu při současných zjištěných hodnotách všech vstupních veličin a faktorů, při získání vyššího podílu na trhu, představující zvýšení objednávek u 100% jablečného džusu o 20%? Vzhledem k tomu. že je dodáváno nepříliš spolehlivým partnerům je možné, že se objem nedobytných pohledávek zvýší o 3% na celkových 5%.

Rok

Hospodářský výsledek

Potřeba kapitálu

2010

1 708 000

13 353 000

2010

1 871 000

13 492 000

                Hospodářský výsledek se změnil o úroky, zhorší se cash-flow.

 

Scénářů, třeba kombinujících všechny faktory v simulátoru obsažené je možné vytvořit téměř nekonečně mnoho. Výše uvedené scénáře jsou záměrně jednoduché, mají ukázat případný značný vliv jediného faktoru na hospodaření celé společnosti.

Reálnou kombinací faktorů mohou na základě svých mentálních modelů vytvořit pouze příslušní odborníci ze závodů zadavatele. Totéž platí pro analýzu výsledků simulace.