simulace energetiky

Problém: V roce 1996 zastupitelstvo státu New York vydalo plán, nazvaný Konkurence Plus (Competition Plus), podle kterého měla proběhnout deregulace energetického průmyslu New Yorku. Zastupitelstvo doufalo, že až bude plán dokončen a implementován, sazby za el. energii ve státě New York poklesnou v důsledku uvedení konkurence do odvětví, které dosud bylo regulováno jako oligopol. Doufali, že nižší sazby odradí velké průmyslové zákazníky od úmyslu opustit stát a navíc přilákají do New Yorku zákazníky nové. Plán byl vytvořen tak, aby mimo jiné zjednodušil přechod ke konkurenci od takových výrobců, kteří mají velký objem „nejasných“ nákladů a současně aby chránil „strategické“ zákazníky před potenciálním zvyšováním sazeb, spojených s přechodem.

Jedním z nejmarkantnějších problémů, spojených s plánem Konkurence Plus je (1), že nový systém vzniká kombinací ekonomické teorie a potřeby vyjít vstříc zájmům stran, které jsou přechodem dotčeny, nikoli na základě porozumění fungování systému (2). Navíc, navrhovatelé systému mají jen velmi málo příkladů restrukturalizace oligopolního systému na konkurenční, aby mohli použít analogií (3). Výsledkem je potom stav, že většina těch, kteří v New Yorku rozhodují, přesně neví, jak se jimi vytvořený systém bude chovat z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Výzvou pro manažery je pochopení chování připravovaného systému a vývoj strategií, zjišťujících jeho silné a slabé stránky, dále hledání argumentů pro případné zavádění nutných změn, tedy lobbing regulátorů a zákonodárců.

Řešení: 

Jedním z mála způsobů umožňujících proniknutí do chování připravovaného systému může být behaviorální simulační modelování.Tento způsob modelování se zaměřuje na identifikaci a mapování propojení prvků systému, jeho hranic a tím může být odhalena jeho dynamika. Přestože behaviorální simulační model připravovaného systému nemůže být ověřen empiricky, je možné jej využít ke zjištění, zda se připravovaný systém bude chovat skutečně tak, jak je zamýšleno. Také je možné určit potenciální nestabilitu systému a jeho reakci na nepředvídané podmínky a šoky.

Obrázek - Zjednodušený příčinný smičkový diagram procesu deregulace energetického trhu.